เปิดตัวขนส่งใหม่ xpresso เริ่มต้น 25 บาท พร้อมบริการส่งแบบ Sameday ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล

SHIPPOP เปิดตัวขนส่งใหม่ Xpresso โดยมีบริการเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้านและส่งถึงปลายทาง เริ่มต้นชิ้นละ 25 บาท นอกจากนี้ยังมีบริการ Sameday รับและส่งพัสดุภายในวันเดียวกันอีกด้วย โดยลูกค้า SHIPPOP สามารถใช้บริการขนส่ง xpresso ผ่าน SHIPPOP ได้แล้วในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไข และราคาที่ด้านล่างนี้

หมายเหตุ: ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร , ปทมุธานี, นนทบุรี , สมุทรปราการ

งื่อนไขเบื้องต้น

 1. บริษัท ชิปป๊อป จํากัด (“บริษัท”) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่ง โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยอัตราดัง
  กล่าวข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
 2. พัสดุจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 20 กก. และขนาดพัสดุ(กว้าง+ยาว+สูง) รวมกันไม่เกิน 80 ซม. โดยที่ด้านใดด้านหนึ่งขนาดต้องไม่เกิน
  60 ซม. หากมีทศนิยมจะถูกปัดขึ้นเป็นจํานวนเต็มเสมอ
 3. จํานวนขั้นต่ำในการเข้ารับ 3 ชิ้น หากมีจํานวนต่ำกว่า 3 ชิ้นจะมีการเรียกเก็บค่าเข้ารับที่100 บาท
 4. ในกรณีที่พัสดุที่มีขนาดรวม (กว้าง+ยาว+สูง) มากกว่า 80 ซม. และน้ำหนักเกิน 20 กก. ทางขนส่ง จะปฏิเสธการรับพัสดุชิ้นดังกล่าว
  หากฝ่าฝืน ที่จะส่ง พัสดุจะมีค่าปรับ 10,000 บาท
 5. ในกรณีที่ข้อมูล ขนาดและน้ำหนักมีความแตกต่างกันระหว่างข้อมูลของผู้ใช้บริการและข้อมูลของขนส่ง ทางบริษัทฯ ขออ้างอิงข้อมูลของขนส่งเป็นหลัก ทั้งนี้ลูกค้าสามารถชี้แจงและโต้แย้งข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลา 7 วันได้โดยแนบหลักฐาน เช่น รูปภาพพัสดุเป็นต้น พร้อมอ้างอิงวิธีการชี้แจงและโต้แย้งขนาดและน้ำหนัก
 6. วิธีการคํานวณค่าขนส่ง :
  ● อัตราค่าขนส่ง จะคํานวณตามน้ำหนัก ทั้งนี้ขนาดทั้ง (กว้าง+ยาว+สงู) จะต้องไม่เกิน 80 ซม.
  ตัวอย่างการคํานวณ :
  ● ในกรณีที่พัสดุ A มีน้ำหนักจริง 2 กก. และมีขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 50 ซม. สูง 10 ซม. ขนาดรวม 20+50+10 = 80 ทั้งนี้ค่าบริการขนส่งจะถูกคํานวณตามน้ำหนัก ดังนั้นจะถูกคิดค่าบริการขนส่งที่น้ำหนัก 2 กก. ซึ่งอัตตราค่าบริการ 25 บาท สําหรับการจัดส่งปลายทางกรุงเทพฯ และปริมณฑล
  ● ในกรณีที่พัสดุ B จัดส่งพัสดุแบบ Same Day มีน้ำหนักจริง 3 กก. และมีขนาดกว้าง 20 ซม. ยาว 20 ซม. สูง 20 ซม. ขนาดรวม 20+20+20 = 60 ทั้งนี้ค่าบริการขนส่ง จะถูกคํานวณตามน้ำหนักดังนั้นจะถูกคิดค่าบริการขนส่ง ที่น้ำหนัก 3 กก. ซึ่งอัตตราค่าบริการ 55 บาท สําหรับการจัดส่งปลายทางกรุงเทพฯ และปริมณฑล
 7. พื้นทีให้บริการ
  ● กรุงเทพฯ และปริมณฑล : กรุงเทพฯ , นนทบุรี , ปทุมธานีและสมุทรปราการ
 8. เวลาสร้างรายการและเข้ารับพัสดุ
  ● การจัดส่งพัสดุแบบ Next Day ผู้ใช้บริการจะต้องสร้างรายการภายในเวลา 18.00 น. และขนส่งจะเข้ารับพัสดุภายในเวลา 21.00 น. ภายในวันเดียวกัน
  ● การจัดส่งพัสดุแบบ Same Day ผู้ใช้บริการจะต้องสร้างรายการภายในเวลา 07.00 น. และขนส่งจะเข้ารับภายในเวลา 11.00 น. ภายในวันเดียวกัน
 9. ความรับผิดชอบในกรณีพัสดุสูญหายหรือเสียหายโดยตรง จะจํากัดไม่เกิน 2,000 บาทต่อพัสดุ หรือตามจํานวนความเสียหายทีแท้จริงแล้วแต่จํานวนใดจะต่ำกว่า โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจํานวนเงินที่จะชดใช้ดังกล่าวตามความเหมาะสม
 10. กรณีพัสดุได้รับความเสียหาย หรือสูญหายอันเกิดจากการจัดส่งโดยขนส่ง ผู้จัดส่งสามารถยื่นเคลมได้โดยแนบหลักฐาน เช่น แบบฟอร์มการเคลมสินค้า รูปถ่าย สำเนาบัตร ใบนําส่งพัสดุ ใบแสดงราคาสินค้า และใบแจ้งหนี้สําเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ส่งมาที่ LineOA : @shippop ภายใน 14 วันหลังจากได้รับพัสดุแล้วหรือพัสดุได้ตีกลับแล้ว หากผู้ใช้บริการไม่แจ้งบริษัททราบถึงเหตุดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือว่าบริษัทไม่มีความรับผิดใดๆ
 11. บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันเชือเพลิงเพิ่มเติมสำหรับการใช้บริการขนส่งทุกกรณีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านทางระบบหรือทางช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทการใช้บริการขนส่ง ต่อไปภายหลังจากที่มีแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่ง ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงให้ทราบ จะถือว่าเป็นการยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งยินยอมชําระค่าขนส่ง และค่าบริการตามที่มีการเรียกเก็บ

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

 1. การใช้บริการ COD จะต้องมียอดเรียกค่าสินค้าขั้นต่ำ 100 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมในการให้บริการ COD จะถูกเรียกเก็บในอัตรา 3 % ของยอดชำระค่าสินค้า
 3. ผู้ให้บริการจะทําการโอนเงินที่รับชำระมาแล้ว มี 2 แบบ คือโอนคืนทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือ ทุกวันศุกร์ หากเป็นวันหยุดจะทําการโอน
  คืนในวันทําการถัดไป
 4. บัญชีธนาคารสําหรับการโอนเงินค่าสินค้าคืนจําเป็นต้องใช้บัญชีธนาคารที่เปิดใช้งานในนามของผู้ใช้บริการเท่านั้น หากมีการ
  เปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคาร ผู้ใช้บริการต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันโอนเงินค่าสินค้าคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ
 5. หากผู้ใช้บริการยังยืนยันบัญชีธนาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์ บริษัทขอสวนสิทธิ์ในการโอนเงินดังกล่าวจนกว่าจะมีการดําเนินการยืนยัน
  บัญชีเสร็จสมบูรณ์