SHIPPOP ปรับราคาใหม่ eCo-Post บริการส่งด่วนจากไปรษณีย์ไทย ถูกลงกว่าเดิม

ไปรษณีย์ eCo-Post คือ บริการส่งพัสดุจากไปรษณีย์ไทยที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับธุรกิจร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการประหยัดต้นทุนในการส่งสินค้าโดยเฉพาะ ส่งของได้ในราคาที่ถูกกว่าเดิม สามารถฝากส่งพัสดุสูงสุดถึง 10 กิโลกรัม พร้อมมีวงเงินประกันพัสดุสูงสุด 1,500 บาทต่อชิ้น โดยในตอนนี้ทาง SHIPPOP ได้ปรับราคาค่าจัดส่งใหม่เรื่มต้นเพียง 23 บาท โดยราคานี้จะมีผลตั้งตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป สามารถตรวจสอบราคาและเงื่อนไขการให้บริการได้ ตามตารางด้านล่าง

เงื่อนไขเบื้องต้น

1.ผู้ใช้บริการจะต้องนำสินค้าไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ในช่วงเวลาทำการ 

  • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 8.00 – 16.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด
  • วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 8.00 – 12.00 น. หรือตามเวลาทำการที่สาขากำหนด

2.ชดใช้ค่าเสียหายหรือสูญหาย ตามมูลค่าความเสียหายหรือสูญหายจริง แต่ไม่เกิน 1,500 บาท ทั้งนี้ความเสียหายดังกล่าวต้องไม่เกิดจากการบรรจุหรือหุ้มห่อสิ่งของไม่แข็งแรง และพัสดุที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

3. ขนาดพัสดุ(กว้าง+ยาว+สูง) รวมกันต้องไม่เกิน 120 เซนติเมตร ด้านที่่ขนาดยาวที่สุด ต้องไม่เกิน 60 เซนติเมตร และน้ำหนัก
สูงสุด ต้องไม่เกิน 10 กิโลกรัมต่อชิ้น

4. การระบุน้ำหนักในระบบหากผู้ใช้บริการมีการระบุน้ำหนักไม่ตรงกับน้ำหนักที่ทางไปรษณีย์ไทยชั่งได้จริง ไปรษณีย์ไทย จะถือว่า
น้ำหนักที่ชั่งได้จริงเป็นหลัก
5. หากน้ำหนักเกิน 10 กิโลกรัม จะคิดค่าบริการเพิ่มที่ 55 บาท/กิโลกรัม โดยหากเป็นเศษจะคิดเปน 1 กิโลกรัม
6. มาตรฐานการนําส่ง เป็นไปตามเงือนไขของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด
-ภายใน 3-5 วันทําการนับถัดจากวันที่ฝากส่ง
7.กรณีพัสดุมีการตีคืน ทางผู้ให้บริการจะคิดค่าบริการตีคืน 50% จากราคาค่าขนส่ง
8.บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าขนส่งโดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน
9.ราคาดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ข้อแนะนำเพิ่มเติมกรณี Drop off พัสดุไปรษณีย์ไทย

หากลูกค้าที่สงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ติดต่อ  ☎️ โทร. 02-113-6669

SHIPPOP
ช่วยให้เรื่องการส่งของ เป็นเรื่องง่าย