SHIIPPOP ปรับอัตราค่าส่ง BEST EXPRESS พร้อมขยายพื้นที่ให้บริการ

SHIPPOP ปรับอัตราค่าจัดส่งพัสดุของ BEST EXPESS  และขยายพื้นที่ให้บริการทั้งเข้ารับและจัดส่งเพิ่มเติม พร้อมกับสามารถจัดส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางได้แล้ว โดยอัตราค่าจัดส่งและบริการเพิ่มเติมทั้งหมดนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ตรวจสอบราคา พื้นที่ให้บริการ และเงื่อนไขได้ที่ตารางด้านล่างและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ

เงื่อนไขเบื้องต้น
1. พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุที่ได้จากระบบ และแปะลงบนหน้ากล่องพัสดุ
2. น้ำหนักพัสดุไม่เกิน 50 กิโลกรัม ขนาดกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 250 เซนติเมตร (ด้านใดด้านหนึ่งต้องไม่เกิน 150 เซนติเมตร)
3. พื้นทีให้บริการ

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม
 • ภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี นครนายก นครสวรรค์ อุทัยธานี
  กําแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม
 • ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน
 • ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา
  นราธิวาส
 • ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อํานาจเจริญ
  บึงกาฬ หนองบัวลําภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
 • ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
 • ภาคตะวันตก ได้แก่ ตาก ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
 • พื้นที่ห่างไกล ระยะเวลาจัดส่ง 3-5 วัน โดยจะมีค่าบริการเพิม 50 บาท หรือ 100 บาท ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
 • พื้นที่ห่างไกลทีมีค่าบริการเพิ่ม 50 บาท : ชลบุรี (อ.เกาะสีชัง), กาญจนบุรี (อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี)
  เชียงใหม่ (อ.สะเมิง อ.เวียงแหง อ.กัลยาณิวัฒนา อ.จอมทอง อ.ฮอด อ.ดอยเต่า อ.แม่แจ่ม อ.อมก๋อย), เพชรบูรณ์ (อ.นาหนาว),
  น่าน (อ.บ่อเกลือ อ.เฉลิมพระเกียรติ), พะเยา (อ.เชียงม่วน),
  แมฮ่องสอน (อ.เมือง อ.แม่สะเรียง อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย อ.ปาย อ.ขุนยวม อ.ปางมะผ้า)
  ลําปาง (อ.เถิน อ.แม่พริก อ.ทุ่งหัวช้าง), เชียงราย (อ.เวียงแก่น อ.เวียงปาเป้า อ.แม่สรวยอ.ขุนตาล), ตาก (อ.อุ้มผาง),
  นราธิวาส (อ.ตากใบ อ.สุไหงโกลก อ.ระแงะ อ.เจาะไอร้อง อ.สุไหงปาดี อ.รือเสาะ อ.แว้ง อ.สุคิริน อ.ศรีสาคร อ.จะแนะ),
  ยะลา (อ.เบตง บันนังสตา อ.ธารโต), พังงา (อ.เกาะยาว), กระบี (อ.เมือง), ตราด (อ.เกาะกูด), เลย (อ.ท่าลีอ.ด่านซ้าย อ.ภูเรือ อ.นาแห้ว อ.ภูหลวง อ.ภูกระดึง)
 • พื้นที่ห่างไกลทีมีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท : ตราด (อ.เกาะช้าง), กระบี (อ.เกาะลันตา), สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะพะงัน อ.เกาะสมุย)

4. วันทําการ จันทร์- เสาร์เวลาทําการ 8.00 – 18.00 น. (วันอาทิตย์เปิดทําการบางสาขา)
5. ผู้ขอใช้บริการจะต้องสร้างรายการล่วงหน้า 1 วัน และทีมขนส่ง จะเข้ารับพัสดุในวันถัดไป ทั้งนี้ทีมขนส่ง อาจเข้ารับภายใน
วันเดียวกับที่สร้างรายการได้โดยขึ้นอยู่สาขาที่ให้บริการ
6. ในกรณีที่ทีมขนส่ง ไม่ได้เข้ารับพัสดุเลยจนเลยกําหนดเวลา ลูกค้าสามารถกําหนดวันเวลานัดรับใหม่ได้ที่เบอร์โทรที่
เจ้าหน้าที่โทรหาหรือลูกค้าสามารถส่งพัสดุได้ที่หน้าสาขา
7. หากไม่สามารถกําหนดวันนัดรับพัสดุได้กรุณาติดต่อ Best Express Customer Service (02-108-8000)
8. Best Express จะพยายามส่งพัสดุไปยังทีอยูผู้รับปลายทางตามที่ระบุไว้ 3 ครั้ง ภายใน 5 วันทําการ
10. ระยะเวลาในการจัดส่งพัสดุ
จัดส่ง ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดส่ง ภายในวันถัดไป
จัดส่ง จากกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปต่างจังหวัด/ต่างจังหวัดไปกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-3 วัน
จัดส่ง ภายในภาคเดียวกัน ระยะเวลาในการจัดส่ง 1-3 วัน
จัดส่ง ไปยังต่างภาค ระยะเวลาในการจัดสง่ 2-5 วัน
และการจัดส่ง ไปยังพื้นทีห่างไกล ระยะเวลาในการจัดส่ง 3-5 วัน
โดยนับตังแต่วันที่รับพัสดุซึ่งจะต้องเกิดจากความล่าช้าของ Best Express แต่ไมม่รวมถึงเหตุสุดวิสัย อันได้แก่
กฎหมายทางราชการ : ข้อกําหนดและเงื่อนไขจะอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่ายจะยืนต่อศาลแห่งราชอาณาจักร โดยไม่อาจเพิกถอนได้
สิ่งของที่ไม่สามารถเคลมได้:
1. สิ่งของเหล่านี้อาจจะได้รับการยอมรับในการจัดส่ง แต่ไม่ได้อยู่ภายใต้การเรียกร้องสิทธิหรือเคลมได้อาทิ อาหารแห้ง
ลูกอม ช็อกโกแลต สินค้าเน่า เสียง่าย คูปอง การ์ดของขวัญ เอกสาร ใบแจ้งหนี้ใบเสร็จ เอกสารใช้แทนเงินสด
2. สิ่งของที่เป็นสินค้าของเหลว อาทิน้ำมัน ครีม เซรัม เจล แบตเตอรี่ เป็นต้น
3. สิ่งของที่เป็นพัสดุที่เสี่ยงหรือมีส่วนประกอบใดๆ ที่แตกหักง่าย อาทิ ขวดแก้ว กระจก กรอบรูป อุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์
และวัสดุทุกประเภทที่คล้ายคลึงกัน
**โดยสาเหตุหลักที่เจ้าหน้าทีไม่เข้าไปรับพัสดุเกิดจากการทีไม่สามารถติดต่อร้านค้าทางโทรศัพท์ได้เพราะฉะนั้นหากทางร้านค้า
พบว่ามีสายที่ไม่ได้รับภายในวันนัน แนะนําให้ร้านค้าโทรกลับไปเพือยืนยันการเข้ารับกับทางเจ้าหน้าที่

เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า COD
1. กําหนดการใช้บริการ COD ยอดขั้นต่ำของสินค้า คือ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
2. ผู้ให้บริการจะคิดค่าธรรมเนียมเก็บเงินปลายทางอยู่ที่ 3 %
3. ผู้ให้บริการจะทําการโอนเงินที่รับชําระมาแล้ว มี 2 แบบ คือโอนคืนทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือ ทุกวันศุกร์
4. บัญชีธนาคารสําหรับการโอนเงินคืนจําเป็นต้องใช้บัญชีของผู้ขอใช้บริการหรือนามบริษัทที่เปิดใช้งานเท่านั้น
(หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งก่อนวันโอนเงินคืนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ)
5. หากผู้ขอใช้บริการยังไม่มีการยืนยันบัญชีธนาคารทางบริษัทขอสวนสิทธิในการโอนเงินเข้าบัญชีอื่นๆ
6. ยอดโอนคืนขั้นต่ำ 500 บาท หลังหักค่าธรรมเนียม COD (3%) แล้ว ค่าธรรมเนียมในการโอนขึ้นอยู่กับธนาคารของผู้ใช้งาน

 ลูกค้าสามารถเลือกใช้ขนส่ง BEST Express  ผ่านระบบของ SHIPPOP หรือเปรียบเทียบราคาขนส่งเจ้าอื่นและเลือกใช้ได้ทันที

SHIPPOP.COM